Đề cương ET 2012 - Kỹ thuật Điện tử

1. Tên học phần:  Kỹ thuật điện tử

2. Mã số:              ET2012

3. Khối lượng:      2(2-0-1-4)

 • Lý thuyết:    30 tiết                      
 • Thí nghiệm: 15 tiết

4. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật cơ bản và chuyên ngành kinh tế cùng một số ngành khác, học tương đương từ học kỳ 2

5. Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: 
 • Học phần học trước:  Toán, Vật lý
 • Học phần song hành: 

6. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi

Làm quen với các linh kiện bán dẫn cơ bản trong các ứng dụng của các mạch điện tử thông dụng trong thực tế như chỉnh lưu, khuếch đại, tạo dao động, mạch xung, ổn áp, cũng như các mạch tích hợp (IC) thực hiện các chức năng logic cơ bản, đồng thời có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch này.

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

 • Hiểu được nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản và ứng dụng.
 • Có khả năng phân tích mạch điện tử cơ bản.

Mức độ đóng góp cho các tiêu chí đầu ra của chương trình đào tạo: <Xác định theo 3 loại: GT (chỉ giới thiệu), GD (giảng dạy) hoặc SD (yêu cầu SV sử dụng, rèn luyện) để đáp ứng với những tiêu chí con trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo> 

Tiêu chí

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Mức độ

GD

GD

 

 

 

 

GD

 

 

GT

GT

 

 

 

 

 

 

 

7. Nội dung vắn tắt học phần:

Cung cấp khái niệm cơ bản về các phần tử bán dẫn và ứng dụng (Diot,  BJT FET...), các mạch khuếch đại thuật toán và các mạch tạo dao động và các ứng dụng thường gặp trên thực tế. Phần kỹ thuật xung số sẽ cung cấp các khái niệm về các mạch logic, phương pháp tối ưu hóa và biểu diễn hàm logic.

8. Tài liệu học tập:

 • Sách giáo trình:

[1] N. T. Dzung, Fundamentals of Electro-Electronics Circuits, Bach Khoa Publishing House, 2010.

[2] Thomas L. Lloyd, Electronics devices, 7th edition, Pearson Prentice Hall, 2005

[3] Đ. X. Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB Khoa học Kỹ thuật, tái bản 2009.

9. Phương pháp học tập và nhiệm vụ của sinh viên:

 • Sinh viên cần lên lớp đầy đủ, làm các ví dụ theo hướng dẫn của giảng viên, đồng thời giải quyết các bài tập về nhà.
 • Tham gia đầy đủ các bài thí nghiệm theo yêu cầu của học phần.

10. Đánh giá kết quả: Điểm quá trình: 30%, điểm thi cuối kỳ: 70%

 • Đánh giá điểm quá trình: Thi giữa kỳ (15%), tham dự lớp (5%), làm bài tập (10%)
 • Đánh giá điểm thi cuối kỳ: Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm nhằm đánh giá mức độ đáp ứng chuần đầu ra của học phần.

Đề cương ET2010 Kỹ thuật điện tử

1. Tên học phần:  Kỹ thuật điện tử

2. Mã số:              ET2010

3. Khối lượng:      3(3-0-1-6)

 • Lý thuyết:    45 tiết                      
 • Thí nghiệm: 15 tiết

4. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật cơ bản và chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực cơ khí, cơ khí động lực, điều khiển và tự động hóa …, học tương đương từ học kỳ 2

5. Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: 
 • Học phần học trước:  Toán, Vật lý
 • Học phần song hành: 

6. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi

Làm quen với các linh kiện bán dẫn cơ bản trong các ứng dụng của các mạch điện tử thông dụng trong thực tế như chỉnh lưu, khuếch đại, tạo dao động, mạch xung, ổn áp, cũng như các mạch tích hợp (IC) thực hiện các chức năng logic cơ bản, đồng thời có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch này.

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

 • Hiểu được nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản và ứng dụng.
 • Có khả năng phân tích mạch điện tử cơ bản.

Mức độ đóng góp cho các tiêu chí đầu ra của chương trình đào tạo: <Xác định theo 3 loại: GT (chỉ giới thiệu), GD (giảng dạy) hoặc SD (yêu cầu SV sử dụng, rèn luyện) để đáp ứng với những tiêu chí con trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo>

Tiêu chí

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Mức độ

SD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nội dung vắn tắt học phần:

Cung cấp khái niệm cơ bản về các phần tử bán dẫn và ứng dụng (Diot,  BJT FET...), các mạch khuếch đại thuật toán và các mạch tạo dao động và các ứng dụng thường gặp trên thực tế. Phần kỹ thuật xung số sẽ cung cấp các khái niệm về các mạch tạo xung cơ bản, các mạch logic, phương pháp tối ưu hóa và biểu diễn hàm logic.

8. Tài liệu học tập:

 • Sách giáo trình:

[1] N. T. Dzung, Fundamentals of Electro-Electronics Circuits, Bach Khoa Publishing House, 2010.

[2] Thomas L. Lloyd, Electronics devices, 7th edition, Pearson Prentice Hall, 2005

[3] Đ. X. Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB Khoa học Kỹ thuật, tái bản 2009.

 • Phần mềm mô phỏng Circuit maker.

9. Phương pháp học tập và nhiệm vụ của sinh viên:

 • Sinh viên cần lên lớp đầy đủ, làm các ví dụ theo hướng dẫn của giảng viên, đồng thời giải quyết các bài tập về nhà.
 • Sinh viên cần sử dụng các phần mềm do giảng viên giới thiệu để mô phỏng lại các mạch nguyên lý được học trên lớp để hiểu rõ về cơ chế và đặc điểm hoạt động của mạch.
 • Trao đổi trong nhóm sinh viên để giải quyết các bài tập và mô phỏng mạch.
 • Tham gia đầy đủ các bài thí nghiệm theo yêu cầu của học phần.

Đề cương ET3102 Kỹ thuật điện tử

1. Tên học phần:  Kỹ thuật điện tử

2. Mã số:              ET3102

3. Khối lượng:      4(3-1-1-8)

 • Lý thuyết:    45 tiết                      
 • Bài tập/BTL: 15 tiết          
 • Thí nghiệm: 15 tiết

4. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học các ngành kỹ thuật cơ bản và chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa …, học tương đương từ học kỳ 2

5. Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: 
 • Học phần học trước:  Toán, Vật lý
 • Học phần song hành: 

6. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi

Làm quen với các linh kiện bán dẫn cơ bản trong các ứng dụng của các mạch điện tử thông dụng trong thực tế như chỉnh lưu, khuếch đại, tạo dao động, mạch xung, ổn áp, cũng như các mạch tích hợp (IC) thực hiện các chức năng logic cơ bản, đồng thời có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch này.

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

 • Hiểu được nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản và ứng dụng.
 • Có khả năng phân tích mạch điện tử cơ bản và tính toán các thông số cho mạch đảm bảo hoạt động theo đúng yêu cầu.

Mức độ đóng góp cho các tiêu chí đầu ra của chương trình đào tạo: <Xác định theo 3 loại: GT (chỉ giới thiệu), GD (giảng dạy) hoặc SD (yêu cầu SV sử dụng, rèn luyện) để đáp ứng với những tiêu chí con trong chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo>

Tiêu chí

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Mức độ

SD

SD

GD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nội dung vắn tắt học phần:

Cung cấp khái niệm cơ bản về các phần tử bán dẫn và ứng dụng (Diot,  BJT FET...), các mạch khuếch đại thuật toán và các mạch tạo dao động và các ứng dụng thường gặp trên thực tế. Phần kỹ thuật xung số sẽ cung cấp các khái niệm về các mạch tạo xung cơ bản, các mạch logic, phương pháp tối ưu hóa và biểu diễn hàm logic. Một số ứng dụng cơ bản của các mạch logic cũng sẽ được giới thiệu tới sinh viên.

8. Tài liệu học tập:

 • Sách giáo trình:

[1] N. T. Dzung, Fundamentals of Electro-Electronics Circuits, Bach Khoa Publishing House, 2010.

[2] Thomas L. Lloyd, Electronics devices, 7th edition, Pearson Prentice Hall, 2005

[3] Đ. X. Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB Khoa học Kỹ thuật, tái bản 2009.

 • Phần mềm mô phỏng Circuit maker.

Các phần mềm mô phỏng mạch điện tử

Fritzing 

Fritzing là một phần mềm được cung cấp miễn phí, có chức năng thiết kế một sơ đồ mạch điện tử hoàn chỉnh, cho quá trình học tập và nghiên cứu của bạn.

Circuit maker

Circuit Maker là phần mềm hữu dụng cho những bạn học về Điện-Điện tử, được phát triển bởi hãng Altium. Nó hỗ trợ thiết kế mạch và chạy mô phỏng để tìm lỗi và sửa chữa lỗi phát sinh. Với hàng nghìn linh kiện được tích hợp trong phần mềm và dễ dàng thay đổi linh kiện và có thể tạo nhanh với Hotkey được đặt sẵn giúp cho việc thiết kế được nhanh chóng hơn. Ưu điểm của nó là đơn giản, mô phỏng chính xác các mạch số. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là chỉ làm việc tốt hoặc ở dạng tương tự, hoặc ở dạng số. Circuit maker là một phần mềm có bản quyền, bạn cần có KEY mới có thể sử dụng, hoặc bạn có thể dùng bản demo do hãng cung cấp.

Multisim

Multisim là một phần mền mô phỏng mạch điện tử, đo đạc các mạch số và tương tự của hãng NATIONAL INSTRUMENTS COMPANY. Multisim là một phần mềm hỗ trợ khá mạnh trong các lĩnh vực điện tử, trợ giúp thiết kế mạch và tương tự rất hoàn chỉnh, cho phép ta thiết kế rồi thử với nhiều nguồn tín hiệu: nguồn sin, xung,... và nhiều thiết bị mô phỏng như oscilloscope, VOM, Bode Plotter, Logic Probe... Multisim là một phần mềm có bản quyền, bạn cần có KEY mới có thể sử dụng, hoặc bạn có thể dùng bản demo do hãng cung cấp.

Proteus

Proteus VSM (Virtual Simulation Machine) của Labcenter Electronics là phần mềm mô phỏng mạch điện rất được ưa thích hiện nay. So với các phần mềm mô phỏng mạch điện tử khác, Proteus có nhiều ưu điểm nổi trội như: mô phỏng được rất nhiều linh kiện điện tử và các thiết bị hiển thị, kết quả mô phỏng rất trực quan như một mạch điện tử thật. Và một tính năng mà chúng ta, những người học vi điều khiển, quan tâm nhất là khả năng mô phỏng các chip vi điều khiển với chương trình do người dùng nạp. Proteus hỗ trợ rất nhiều các chip vi điều khiển như 8051, AVR, PIC, HC11, ARM7/LPC2000... Proteus là một phần mềm có bản quyền, bạn cần có KEY mới có thể sử dụng, hoặc bạn có thể dùng bản demo do hãng cung cấp.