Giảng viên

Họ và tên: Phạm Phúc Ngọc

Học vị: Tiến sỹ

Địa chỉ: Phòng 419 - C9 - Viện Điện tử - Viễn thông

Các môn giảng dạy:

- Kỹ thuật điện tử (ET2010, ET3102, ET2012)

- Hệ thống thông tin y tế (ET4546)

- BME Design I,II,III,IV, V

- Project 1, 2, 3

-An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân

Các hướng nghiên cứu chính:

- EEG Signal Processing

- BCI

- Electronics and Mechanical Design

- Rehabilitation

Các ngôn ngữ lập trình và công cụ sử dụng:

- C, C++

- Java

- Altium

- Android

- Matlab

- Labview